Välj SEK | Välj US Dollar | Välj Euros
 
”Kom och gå” på egen dator
När man noterar ankomst, hemgång och eventuella raster är det lätt att glömma de korrekta tidpunkterna om registreringen inte sker direkt. Efter dagar, veckor eller efter påminnelse strax före lönekörning sker ofta redovisningen i klump och kan lätt bli mer av en uppskattning. Detta vet personalen och nämner inte i intervjuer uttrycket ”lika och rättvist” (bra för personalen).

I detta avsnitt skrivs de antal minuter som bedöms bli fel pga. glömda registreringar. Ofta är det 2 till 5 min/dag. Lägg även till minst en minut per dag i tid det tar att starta tidredovisningsprogrammet i datorn jämfört med snabbheten vid att hålla fram en RFID-tag eller ett magnetkort mot tidterminalen.

"Glömd" redovisad tid per anställd och dag:
minuter
Sammanlagt under ett år (40 arbetsveckor):
timmar
Lön, sociala samt fördelnings kostnader, förslagsvis per anställd 250kr/tim respektiva för chef 350/tim är:
Anställd kr/tim
Chef
Anställda
Chefer
Totalt
Extra kostnader per dag
kr
kr
kr
Extra kostnader per år (40 arbetsveckor):
kr
kr
kr
st
kr
st
kr
kr
Extra kostnader under 10 år
kr
kr
kr


Avikelse- eller förtroenderapportering
är det registreringssätt där glömska är mest frekvent. Ett exempel är vid för sen ankomst. Man är lätt stressad av jobb, som väntar. Man glömmer. Ibland dra av tiden för senare registrering. Men det händer att den glöms helt och hållet. I ett fall vi hört gällde det en hel semesterdag som inte chefen märkte vid attesteringen.

Vid intervjuer nämns ofta misstro arbetskamraterna emellan vad gäller den lönegrundade tidrapporteringen. Stämningen mellan de anställda på denna typ av arbetsplats kan jämföras med de, där man inte ännu har infört tidregistrering. Eller där den sker med papper och penna. ”Lika och rättvist” är ord som inte förekommer.
 
"Glömd" redovisad tid per anställd och dag:
minuter
Sammanlagt under ett år (40 arbetsveckor):
timmar
Lön, sociala samt fördelnings kostnader, förslagsvis per anställd 250kr/tim respektiva för chef 350/tim är:
Anställd kr
Chef
Anställda
Chefer
Totalt
Extra kostnader per dag
kr
kr
kr
Extra kostnader per år (40 arbetsveckor):
kr
kr
kr
st
kr
st
kr
kr
Extra kostnader under 10 år
kr
kr
kr


Kollektivavtalen, oavsett part, innehåller överenskommelsen: ”Den anställde skall vara omklädd på sitt arbetsställe när arbetstiden börjar”. Det innebär att tidterminaler skall placeras efter omklädningsrum så nära arbetsplatsen som möjligt. För tjänsteföretag betyder det terminaler på olika våningsplan och inte en enda i entrén. I tillverkande företag skall terminalerna finnas ute i produktionen.

Extra gångtid 3 minuter 4 gånger/dag (vid raststämpling) innebär årligen 10 000 kr. för en anställd och för 100 anställda blir det 1 000 000 kr. En onödig lönekostnad för icke arbetad tid. Tabellen nedan kan användas dels när antalet terminaler skall beslutas vid start av projektet dels när gångtiden till den enda redan inköpta är för lång.

Efter en besparing på över 100 000 vid korrekt placering av ett företags tidterminaler myntade en av våra medarbetare begreppet: ” Vi tjänar pengar åt våra kunder”.
 
Ange antal tillfällen för in- och utstämpling: (In + ut = 2 ggr. Inkl. en rast = 4 ggr.)
=
Uträkningen grundar sig på en årsarbetstid om 40 veckor.
Lön, sociala- samt fördelningskostnader per anställd:      Ex: 250 kr/tim för anställd och 350 kr/tim för chef.
Beräknad årskostnad för anställdas gångtid
Anställd
Chef
Totalkostnad
Extrakostnad för en anställd per år:
kr
1 Chef
kr
kr
Extrakostnad för tio anställda per år:
kr
2 Chef
kr
kr
Extrakostnad för hundra anställda per år:
kr
10 Chef
kr
kr
Antal extra tidterminaler du vill ha kalkyl på är:
st.
Totalkostnad
Kalkylkostnaden per terminal och år. (inklusive 10% ränta, supportavtal och en medräknad avskrivning under 10 år.)
kr.
kr
st
kr
st
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr